fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A Szerződés Tárgya
Felek megállapodnak, hogy a Művet a Felhasználó a jelen szerződésben szereplő Licenc szerinti felhasználási jogosultságokkal vásárolja meg. Felek megállapodnak, hogy a Licencek feltételeitől egyedi megállapodásban eltérhetnek, és az ilyen megállapodások jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés és a Művel kapcsolatos jogviszony közvetlenül a Szerző és a Felhasználó között jön létre, ezért ha a szerződés közvetítő útján történt akkor sem támaszthatnak harmadik féllel szemben semmilyen igényt.

Lincencek
A Szerző kijelenti, hogy a Művére területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jog illeti meg a Felhasználót valamennyi felhasználási módra, kivéve a terjesztés felhasználási módjából az önálló forgalmazás jogát, amely a Közvetítőt illeti meg. A Szerző a Mű alábbiakban meghatározott felhasználását engedélyezi Felhasználó részére a felhasználási díj maradéktalan megfizetése ellenében.Licencek Zenei Alapokra

„Kezdő Licenc”
A felhasználás módja:
A Szerző a szerzői jogról  1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-ában megjelölt valamennyi felhasználási módra vonatkozó vagyoni jog 0%-át átruházza a Felhasználóra a Művel kapcsolatban az Szjt.-ben meghatározott tartalommal, kivéve a terjesztés felhasználási módjából a Mű, mint önálló alkotás forgalmazásának jogát, illetve annak adatbázisban, vagy egyéb módon történő forgalmazását harmadik személyek felé, amely a Közvetítőt illeti meg.
A Felhasználó nem válik a Zenei Alap kizárólagos tulajdonossá.

Az alábbi felhasználási jogokat szerzi meg a Felhasználó:
a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
b) a terjesztés (Szjt. 23. §) kivéve a Mű önálló forgalmazási jogát harmadik személyek felé,
c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
e) a sugárzott Műnek más szervezet közbeiktatásával történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
g) a kiállítás (Szjt. 69. §).
h) reklámozás minden felhasználási módban (Szjt. 63 §);

„Haladó Licenc”
A felhasználás módja:
A Szerző a szerzői jogról  1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-ában megjelölt valamennyi felhasználási módra vonatkozó vagyoni jog 50%-át átruházza a Felhasználóra a Művel kapcsolatban az Szjt.-ben meghatározott tartalommal, kivéve a terjesztés felhasználási módjából a Mű, mint önálló alkotás forgalmazásának jogát, illetve annak adatbázisban, vagy egyéb módon történő forgalmazását harmadik személyek felé, amely a Közvetítőt illeti meg.
A Felhasználó nem válik a Zenei Alap kizárólagos tulajdonossá.

Az alábbi felhasználási jogokat szerzi meg a Felhasználó:
a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
b) a terjesztés (Szjt. 23. §) kivéve a Mű önálló forgalmazási jogát harmadik személyek felé,
c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
e) a sugárzott Műnek más szervezet közbeiktatásával történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
g) a kiállítás (Szjt. 69. §).
h) reklámozás minden felhasználási módban (Szjt. 63 §);

„Exkluzív Licenc”
A felhasználás módja:
A Szerző a szerzői jogról  1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-ában megjelölt valamennyi felhasználási módra vonatkozó vagyoni jog 80%-át átruházza a Felhasználóra a Művel kapcsolatban az Szjt.-ben meghatározott tartalommal, kivéve a terjesztés felhasználási módjából a Mű, mint önálló alkotás forgalmazásának jogát, illetve annak adatbázisban, vagy egyéb módon történő forgalmazását harmadik személyek felé, amely a Közvetítőt illeti meg.
A Felhasználó a Zenei Alap kizárólagos tulajdonosává válik.

Az alábbi felhasználási jogokat szerzi meg a Felhasználó:
a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
b) a terjesztés (Szjt. 23. §) kivéve a Mű önálló forgalmazási jogát harmadik személyek felé,
c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
e) a sugárzott Műnek más szervezet közbeiktatásával történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
g) a kiállítás (Szjt. 69. §).
h) reklámozás minden felhasználási módban (Szjt. 63 §);

A felhasználás ideje
A Műre a Felhasználót korlátlan ideig illetik meg a fenti felhasználási módok.

Terület
A felhasználási jog a világ valamennyi országára és korlátlan földrajzi területre kiterjed.
A szerző szavatol azért, hogy a Művén nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Felhasználó jelen Szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. E tekintetben más harmadik személyt a Felhasználóval szemben semmiféle jog nem illeti meg, és ebből eredően a Felhasználóval szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem érvényesíthető. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Szerző teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik azért, ha harmadik személy megalapozott szerzői jogi, vagy egyéb kárigényt támaszt a Felhasználóval szemben. A Szerző köteles továbbá a nem megalapozott, illetve a megkérdőjelezhető tartalmú szerzői jogi igényekkel kapcsolatban haladéktalanul együttműködni a Felhasználóval, minden dokumentumot és információt megadni.

Felhasználási Díj
⦁ Kezdő Licenc esetén minden Zenei Alap után háromezer-kilencszáz Fortint.
⦁ Haladó Licenc esetén minden Zenei Alap után négyezer-kilencszáz Fortint.
⦁ Haladó Licenc + Sávok esetén minden Zenei Alap után kilencezer-kilencszáz Fortint.
⦁ Exkluzív Licenc esetén minden Zenei Alap után tizenötezer-kilencszáz Fortint.
forint felhasználási díjat fizet a Szerzőnek.

⦁ A Jogdíjakat az alábbi számlaszámra köteles megfizetni Felhasználó a Megrendelő leadását követő 5 (öt) banki munkanapon belül: 11773425-03466904

⦁ A Felek kijelentik, hogy az e pontban meghatározott Jogdíjat a felhasználó által a felhasználással kapcsolatban arányosnak tekintik.
A Felek megállapodnak, hogy az első pontban meghatározott minden jogdíjat tartalmaz, a Szerző nem jogosult további díjigényre, kivéve ha a Felhasználó új jogosultságokat vásárol.

⦁ A Szerző a díjigényének közös jogkezelés útján történő érvényesítéséről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

Titoktartás
⦁ A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt kötelesek üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokról harmadik fél számára felvilágosítást – az érintettek hozzájárulása nélkül – nem adhatnak.

⦁ A bizalmas információkra vonatkozó kötelezettség jelen megállapodás megszűnését követő további 2 (két) éven keresztül terheli a Feleket. Amennyiben bármelyik Fél a titoktartásra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy köteles a másik Félnél felmerülő, a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő bizonyítható kárát korlátlanul megtéríteni.

⦁ A bizalmas információkra vonatkozó előírásokról a Felek kötelesek alkalmazottaikat és egyéb teljesítési segédeiket tájékoztatni, kötelezni az előírások betartására, és tevékenységükért a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerinti felelősséget vállalni.

⦁ Az információk nem minősülnek bizalmasnak akkor, ha azok köztudomásúak, és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan kiadásából származik.

Vegyes Rendelkezések
⦁ A Felek a jelen Szerződést kizárólag írásban módosíthatják.

⦁ A Felek a jelen Szerződést kizárólag súlyos szerződésszegésre hivatkozva bonthatják fel.

⦁ A jelen Szerződés tartalmazza a Felek között létrejött megállapodást, azonban ha a Felek harmadik, Közvetítő Fél, Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen Szerződés részét képezik a Közvetítő Weboldalán közzétett általános szerződési feltételek, valamint a Megrendelő is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeként. Ha a jelen Szerződés bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

⦁ A Felek a jelen Szerződés szerint végzett feladatok teljesítése során kötelesek együttműködni, amelynek során a teljesítéshez szükséges valamennyi információt folyamatosan egymás rendelkezésére kötelesek bocsátani. A Felek megállapodnak, hogy a Szerző és a Felhasználó az Artisjus előtt jogosult bejelenteni, hogy a Mű reklámozás céljára létrehozott műnek minősül az Szjt. 63.§ (1) bekezdése alapján és hogy Szerző a díjigényét közvetlenül érvényesíti a Felhasználóval szemben, valamint azt, hogy az Szjt. 63.§ (3) bekezdése alapján kéri a Mű közös jogkezelés alóli kivételét. A Felek megállapodnak, hogy a Szerző nem szavatol a Mű közös jogkezelés alóli kivételéért.

⦁ Ha a Felek közös megegyezéssel egy adott alkalommal eltekintenek jelen Szerződés valamely feltételétől vagy kikötésétől, az nem jelenti azt, hogy az adott Fél lemond a későbbiekben az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásáról.

⦁ A jelen Szerződés a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza és meghalad minden, a Felek között a jelen Szerződés tárgya vonatkozásában korábban vagy azzal egyidejűleg kötött akár szóbeli, akár írásbeli megállapodást és egyezményt. Nem tesz semmissé, illetve érvénytelenné azonban a Felek által aláírt és más szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést. A jelen Szerződést kizárólag írásban, mindkét Fél által aláírt megegyezéssel lehet módosítani, utalva arra, hogy az adott dokumentum a jelen Szerződés módosítása.

⦁ Bármely, a jelen Szerződés szerinti értesítést vagy más egyéb közlést írásban kell megadni a következő módok valamelyikén (a) személyesen, (b) nemzetközi futárszolgálat vagy ajánlott, tértivevényes levél útján a Szerző, vagy a Felhasználó azon címeire, amelyek a jelen Szerződés bevezetőjében (vagy más értesítésben, amelyet valamely Fél küldött székhelyéről) szerepelnek.

⦁ Jelen Szerződés létrejötte és értelmezése a Magyar Köztársaság törvényei alapján történik, beleértve, de nem kizárólagosan a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, és az Szjt.-t.

MRG Beats

A Te Producered